Loading...
x

ÇÖZÜMLER

Anasayfa > Çözümler > Logo Çözümleri > İş Analitiği Çözümleri > Logo Mind Navigator

Menü

Logo Mind Navigator

Logo Mind Navigator

Logo Mind Navigator, verilerinizi çok boyutlu analiz ederek en karmaşık verileri süzüp stratejik açıdan önemli bilgileri kolaylıkla elde edebilmenize yardımcı olarak Logo ERP Çözümleriyle bütünsel bir entegrasyon yapısı sunan bir raporlama çözümüdür.
                       
                Logo ERP Çözümleriyle Entegre Yapı               

Logo ERP Çözümleriyle Entegre Yapı

               

Logo Mind Navigator’ın Logo ERP programı ile MS Excel arasında kurduğu dinamik bağlantı ile sistemdeki bilgilere online ulaşabilmenize, istediğiniz rapor ve grafikleri güncel olarak alabilmenize, prog­ram­dan al­dı­ğı­nız tüm ra­por­la­rın hemen hepsini Ex­cel’de de oluşturabilmenize olanak sağlar.

           
                       
                Detaylı Rapor ve Karşılaştırmalı Tablo Özellikleri               

Detaylı Rapor ve Karşılaştırmalı Tablo Özellikleri

               

    Her mo­dü­le iliş­kin o an­da­ki ger­çek du­ru­mu iz­le­me­ni­zi sağ­la­yan özet ve ay­rın­tı­lı da­ğı­lım, du­rum ve karşılaştırma tab­lo­la­rı ile gra­fik­le­ri ha­zır­la­ya­bi­lir­si­niz. (Ör­ne­ğin; sa­tış­la­rın da­ğı­lı­mı, mal da­ğı­lı­mı si­pa­riş­le­rin da­ğı­lı­mı, tah­si­lat­la­rın ve öde­me­le­rin da­ğı­lı­mı, malzeme du­ru­mu, ca­ri he­sap­la­rın du­ru­mu, na­kit du­ru­mu)

           
                       
                Senaryo Kurgulama               

Senaryo Kurgulama

               

    Ha­zır­la­mış ol­du­ğu­nuz kar­şı­laş­tır­ma­lı tab­lo­la­ra is­te­di­ği­niz de­ğer­le­ri gi­re­rek se­nar­yo­lar oluş­tu­ra­bi­lir, fir­ma­nı­zın de­ği­şik ko­şul­lar­dan na­sıl et­ki­le­ne­ce­ği­ni gö­re­bi­lir­si­niz.

           
                       
                Hazır Rapor Özellikleri               

Hazır Rapor Özellikleri

               

    Hazır sorgu modelleri, hazır rapor şablonları ve hazır saklı yordamlar (Stored Procedure) sayesinde, özelleştirilmiş raporlama yöntemlerine ihtiyacınız olmadan, işletmeniz için detaylı raporlamalar yapabilmenize yardımcı olur.

           
                       
                Özelleştirebilir Raporlama Seçenekleri               

Özelleştirebilir Raporlama Seçenekleri

               

    Özel yazılacak saklı yordamları, kullanıcı tanımlı modeller ve tablolar oluşturabilme özelliği ve farklı veri kaynaklarından veri alma özellikleri sayesinde, raporlarınızı işletmenizin ihtiyaçlarına göre rahatlıkla özelleştirebilirsiniz.

           
                       
                Gelişmiş Filtrelendirme ve Rapor Yetkilendirme İmkanı               

Gelişmiş Filtrelendirme ve Rapor Yetkilendirme İmkanı

               

    Gelişmiş filtre yapısı sayesinde, ihtiyacınız olan verilere ihtiyacınız olan anda ulaşarak, raporlarınızı bu veriler etrafında oluşturmanıza olanak sağlar.

           
                       
                Veri işleme Özellikleri               

Veri işleme Özellikleri

               

    İçeri Al / Dışarı At (Import/Export) ve veri ambarı oluşturabilme özellikleri sayesinde, verilerinizi dilediğiniz gibi kullanmanıza olanak sağlar.